4286 Gift Code Bio Inc - Plague and rebel doctors offline MOD coins/all Cheats are open

Bio Inc – Bệnh dịch hạch và các bác sĩ nổi loạn ngoại tuyến Tiền MOD / tất cả Cheats đều mở – Trình mô phỏng chiến lược này đưa bạn vào thế giới kỹ thuật y sinh tại. Bạn sẽ đến thăm vai trò của Tiến sĩ độc hại phát triển chuỗi virus chết người dẫn đến cái chết. Trong trò chơi, bạn đã làm quen với các yếu tố nguy cơ, sự phát triển của bệnh tật, mức độ khó khăn khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là dẫn đến cái chết của bệnh nhân trước khi bác sĩ cứu chữa nó.
Những thay đổi trong phiên bản mới – Chỉnh sửa nhỏ

Content hide! Lấy mã