Biệt Đội Đùn Đùn is a popular Vietnamese comedy series that follows the misadventures of a group of quirky characters. Led by their fearless leader, Đùn Đùn, this team of misfits tackles various hilarious challenges with their unique and humorous approaches. With their undeniable chemistry and comedic timing, Biệt Đội Đùn Đùn has captured the hearts of audiences, bringing laughter and joy to people of all ages. Whether it’s a wacky mission or a silly situation, the Biệt Đội Đùn Đùn always delivers side-splitting laughs and comedic entertainment.

Latest of Biệt Đội Đùn Đùn Code

Code is hidden Get

- 1000 Gold, 5 Rubies, 2 Diamonds, Leather Armor, 50 Gems, 2000 Money, Iron Sword, 10 Resources, 3 Equipment, 7 Items

Code is hidden Get

- Gold, Gems, Money, Diamonds, 1000, Wood, Iron, Steel, Sword, Shield, Armor, Potion, Energy Drink, Health Potion, Amulet

Secret rewards Get
Biệt Đội Đùn Đùn Codes

List of Biệt Đội Đùn Đùn Codes

Gift CodesTotalExpiration Date
Axq0aPgY654October 5, 2023
c5ABxajsWX249September 17, 2023
6XPLta8Z9134October 21, 2023
ejKnaI4orYO892November 13, 2023
q7loj5LDKJ551September 26, 2023

How to Redeem Code?

  • Step 1: Click on 'Avatar' => 'Settings' => 'Promo Code'.
  • Step 2: Enter the code in the gift code box and press 'Confirm' to receive the reward.

Biệt Đội Đùn Đùn Tier List

Good game

Niceeee

hút máu vcl :)

game rác, muốn mạnh phải nạp tiền nạp và nạp. Khuyên thật lòng ae đừng phí thời gian, rồi nó cũng chết như gunny, ddtank thôi

Game như nào không biết, nhìn cái chữ "nạp thẻ" to chà bá là auto vote 1 sao. Game của mấy nhà phát hành việt nam có 1 đặc điểm chung rất là khốn nạn là hút máu rất chi là vô nhân đạo.

Biệt Đội Đùn Đùn Coupon Codes

Biệt Đội Đùn Đùn Wiki

Nhà nhà đùn đùn. Mọi lúc, mọi nơi

   
Newly Updated Code:

Reika: indie pixel horror 2D

Codes - October 3, 2023

Reika: indie pixel horror 2D is a spine-chilling game that will leave you on the edge of your seat. Set in an eerie...

Baja Fresh

Coupons - October 3, 2023

Baja Fresh is a popular Mexican fast-casual restaurant chain known for its fresh and flavorful food options. With a menu inspired by Baja...

Cartoon Wars 3

Codes - October 3, 2023

Cartoon Wars 3 is an exciting and addictive game for cartoon lovers. With its stunning graphics and engaging storyline, it will keep you...

Johnny’s Island

Codes - October 3, 2023

Johnny’s Island is a breathtaking destination that offers a perfect blend of relaxation and adventure. Nestled in crystal clear waters, this island paradise...

블레이드&소울2

VIP - October 3, 2023

“블레이드&소울2″는 한국의 인기 온라인 게임입니다. 이 게임은 놀라운 그래픽과 화려한 액션을 특징으로 하고 있습니다. 플레이어는 자신만의 유니크한 캐릭터를 만들고 세련된 무기와 장비를 사용하여...